ru_RU Russian us English
重量蜂蜜 – «阿尔泰蜂蜜»

纯天然阿尔泰蜂蜜2016年收菜

   
     +7-(3854)-32-94-59
       +7-923-792-95-55
     meda-altaya@mail.ru

Tap To Call

重量蜂蜜   arrow

可以大额批和小额运输到俄罗斯内所有的位置
出口蜂蜜
订购3吨以上请跟我们联系

荞麦蜂蜜 
in stock

1,5吨以上 125 r/kg
1吨- 1,5吨 130 r/kg
3公斤 – 1吨 135 r/kg
300公斤以下 140 r/kg

百花蜜(黑)
in stock

1,5吨以上 125 r/kg
1吨- 1,5吨 130 r/kg
3公斤 – 1吨 135 r/kg
300公斤以下 140 r/kg

百花蜜(白)
in stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

高山密
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

欧白芷蜜 
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 260 r/kg
3公斤 – 1吨 265 r/kg
300公斤以下 270 r/kg

葵花蜜
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

泰加森林密
in stock

1,5吨以上 170 r/kg
1吨- 1,5吨 175 r/kg
3公斤 – 1吨 175 r/kg
300公斤以下 180 r/kg

洋槐蜜
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

驴豆密
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

草木犀密
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

椴树密
specify the stock

1,5吨以上 — r/kg
1吨- 1,5吨 — r/kg
3公斤 – 1吨 — r/kg
300公斤以下 — r/kg

填料:塑料立方的容器(33 kg), 可以用其他的玻璃的,塑料的或木头的填料按照客户的要求。. 

销售部:
+7-(3854)-32-94-59,
+7-929-343-60-77,
+7-923-792-95-55,
+7-923-721-50-55